Overzicht NK Selectie / Promotiepunten Niveau B

NIVEAU B     GROEP 1      PROMOTIEPUNTEN

Handler
B. Oostema
K. Liedmeyer
J. Schmitz

Hond
Raya
Fynn
Lou

Ras
Mechelse Herder 
Austr. Shepherd
Austr. Shepherd

Puntentotaal

3
3
2


NIVEAU B   GROEP 3     PROMOTIEPUNTEN

Handler
J. Alberts
P. v. Aalst
A. Wöstenfeld

Hond
Nona
Nina
Bailey

Ras
NSDTR
Golden Retriever
Alpen Hütehund

Puntentotaal
3
2
1


*  : verplichte promotie naar een niveau hoger
**: op eigen verzoek naar een hoger niveau

OVERZICHT NK-SELECTIE NIVEAU B GROEP 1

Plaats
1e
1e
3e

Handler
B. Oostema
K. Liedmeyer
J. Schmitz

Hond
Raya
Fynn
Lou

Puntentotaal

10
3
2


OVERZICHT NK-SELECTIE NIVEAU B GROEP 3

Plaats
1e
2e
3e

Handler
P. v. Aalst
J. Alberts
A. Wöstenfeld

Hond
Nina
Nona
Bailey

Puntentotaal
5
3
1